محصولات
راهکارها
بازارچه ابری
قیمت گذاری
منابع دانش
راهکارها
راهکارهای ویژه
بر اساس صنعت
بر اساس اندازه شرکت
بر اساس کاربرد
بازارچه ابری

میرور مخزن ایمیج‌های داکر بر بستر ابر

داکر یک پلتفرم برای طراحی، توسعه و اجرای اپلیکیشن‌ها در محیطی ایزوله و جدا از هم است. با استفاده از ایمیج‌های مخزن داکر می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان، سرویس مورد نظرتان را راه‌اندازی کنید.

اگر با داکر آشنایی دارید و از آن استفاده می‌کنید، به‌کمک مخزن ایمیج‌ داکر ابر آروان، بدون محدودیت ایمیج‌های مورد نیازتان را دریافت و در کسری از ثانیه اپلیکیشن خود را روی زیرساخت ابری آروان یا هر زیرساخت ابری دیگری اجرا کنید.

مخزن به‌روز و کامل ایمیج‌های داکر ابر آروان

برای جایگزین کردن مخزن ایمیج داکر ابر آروان با مخزن رسمی داکر، مراحل زیر را طی کنید.
ابتدا با استفاده از دستور زیر مخزن ابر آروان را به سرویس داکر خود اضافه کنید:
sudo bash -c 'cat > /etc/docker/daemon.json <<EOF
{
  "insecure-registries" : ["https://docker.arvancloud.ir"],
  "registry-mirrors": ["https://docker.arvancloud.ir"]
}
EOF'
Copy URL
Copied !
سپس برای اعمال این تغییرات، دستورهای زیر را وارد کنید:
docker logout
sudo systemctl restart docker
Copy URL
Copied !
حالا می‌توانید بدون تغییر نام و با استفاده از دستور زیر به ایمیج‌های داکر دسترسی داشته باشید:
docker pull <ImageName>
Copy URL
Copied !
برای استفاده از مخزن ابر آروان بدون اعمال تغییر در سرویس داکر خود، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:
docker pull docker.arvancloud.ir/<ImageName>
Copy URL
Copied !