راهکارها
راهکارهای ویژه
بر اساس صنعت
بر اساس اندازه شرکت
بر اساس کاربرد
بازارچه ابری
خرید سرور ابری

سرور ابری در ۳۰ ثانیه

با ابر آروان می‌توانید در هر لحظه یک زیرساخت ابری شامل سرور، سوییچ، روتر و فایروال را در قالب یک سرور ابری ( Cloud Server) بسازید و از خدمات ابری آروان استفاده کنید.
سرور ابری بسازید

خرید سرور ابری تنها با چند کلیک

برای خرید سرور ابری آروان به آسانی می‌توانید از میان بسته‌های زیر یکی را انتخاب کنید و با منابع و سیستم‌عامل دلخواه، سرور ابری لینوکس (CentOS,Ubuntu,Debian) یا سرور ابری ویندوز بسازید.

هم‌چنین با انتخاب یکی از دیتاسنترهای داخلی یا خارجی، امکان خرید سرور ابری ایران و سرور ابری اروپا(هلند) را خواهید داشت.
شهریار
تبریز - ایران
بامداد
تهران - ایران
فروغ
تهران - ایران
سیمین
تهران - ایران
عمومی نسل ۱
عمومی نسل ۲
عمومی نسل ۳
ذخیره‌سازی
پردازشی
حافظه‌ای
نام
g2-small4
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۴,۸۱۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Ubuntu
OpenSUSE
Centos
Fedora
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
8 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۸,۴۱۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Ubuntu
OpenSUSE
Centos
Fedora
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-large1
پردازنده
8 CPU
حافظه‌ای
32 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۲۶,۶۸۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Ubuntu
OpenSUSE
Centos
Fedora
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
عمومی نسل ۱
عمومی نسل ۲
عمومی نسل ۳
ذخیره‌سازی
پردازشی
حافظه‌ای
نام
g2-small1
پردازنده
1 CPU
حافظه‌ای
1 GB
ذخیره‌سازی
25 GB SSD
۱,۵۱۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-small2
پردازنده
1 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
50 GB SSD
۲,۶۲۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-small3
پردازنده
1 CPU
حافظه‌ای
3 GB
ذخیره‌سازی
50 GB SSD
۲,۹۸۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g3-small1
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۵,۳۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g3-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
150 GB SSD
۱۳,۹۰۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g3-medium3
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
250 GB SSD
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g3-medium4
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
24 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۲۵,۶۰۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
c3-medium1
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
4 GB
ذخیره‌سازی
50 GB SSD
۵,۵۰۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
c3-medium2
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
8 GB
ذخیره‌سازی
100 GB SSD
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
m3-small1
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
8 GB
ذخیره‌سازی
50 GB SSD
۷,۳۰۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
m3-small2
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۱۱,۶۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
m3-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
32 GB
ذخیره‌سازی
100 GB SSD
۲۱,۴۰۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Centos
OpenSUSE
Debian
Windows
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
عمومی نسل ۱
عمومی نسل ۲
عمومی نسل ۳
ذخیره‌سازی
پردازشی
حافظه‌ای
نام
g1-small1
پردازنده
1 CPU
حافظه‌ای
1 GB
ذخیره‌سازی
25 GB SSD
۱,۴۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Windows
Ubuntu
OpenSUSE
Fedora
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-small2
پردازنده
1 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
50 GB SSD
۲,۵۰۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Windows
Ubuntu
OpenSUSE
Fedora
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-small3
پردازنده
1 CPU
حافظه‌ای
3 GB
ذخیره‌سازی
50 GB SSD
۲,۸۰۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Windows
Ubuntu
OpenSUSE
Fedora
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-small4
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۴,۴۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Windows
Ubuntu
OpenSUSE
Fedora
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-small5
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
4 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۵,۰۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Windows
Ubuntu
OpenSUSE
Fedora
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
عمومی نسل ۱
عمومی نسل ۲
عمومی نسل ۳
ذخیره‌سازی
پردازشی
حافظه‌ای
نام
g2-small4
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۴,۸۱۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Debian
Fedora
Centos
Windows
Ubuntu
OpenSUSE
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-small5
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
4 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۵,۵۳۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Debian
Fedora
Centos
Windows
Ubuntu
OpenSUSE
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
مشاهده‌ی بسته‌های بیش‌تر

سرور ابری آروان را بهتر بشناسید

با امکانات و شیوه‌ی کار سرور ابری آشنا شوید

زمان و سرمایه خود را ذخیره کنید

سرویس رایانش ابری آروان تمام نیازهای زیرساختی ‌را پوشش می‌دهد و شما می‌توانید بدون دغدغه‌ی تامین و نگهداشت منابع، در زمان و سرمایه‌ی خود صرفه‌جویی کنید.
دیسک ابری
شما می‌توانید به‌شکل آنی هر تعداد دیسک را با هر حجمی، به سرور ابری خود اضافه کنید. دیسک‌های SAS،SSD و HDD سه سطح متفاوت از سرعت و هزینه را در اختیارتان قرار می‌دهد.
مقیاس‌پذیری
مقیاس‌پذیری آنی سرور ابری آروان به شما این امکان را می‌دهد تا با توجه به نیازتان، منابع سرور خود را به شکل آنی افزایش دهید.
پیکربندی شبکه
در زمان ساخت ابرک شما می‌توانید سرور ابری خود را بر اساس نیازتان در شبکه‌های عمومی یا خصوصی تعریف کنید.
IP شناور
با این امکان خواهید توانست تعداد نامحدود IP را به‌شکل آنی به سرورهای‌ ابری‌تان اضافه کنید.
اسنپ‌شات
هر زمان که بخواهید می‌توانید از وضعیت فعلی سرور ابری‌تان Snapshot بگیرید تا در مواقع لزوم سرور را به هر یک از Snapshotهای پیشین برگردانید.
مانیتورینگ
ابر آروان تمام منابع و داده‌ها را به‌شکل پیوسته مانیتور می‌کند و نتایج را در قالب گزارش‌های تصویری به شما نمایش می‌دهد.
دیواره آتش
برای تامین امنیت سرور ابری خود، به کمک دیواره آتش(Firewall) می‌توانید سطوح دسترسی به سرور را تعریف و اعمال کنید
توزیع بار (به‌زودی)
با امکان Load Balancing، درخواست‌های کاربران‌ شما به‌شکل خودکار بین سرورها توزیع می‌شود. سلامت سرورهای پشتیبان به‌شکل دوره‌ای با امکان Health Check ابر آروان سنجیده می‌شود.
پشتیبان‌گیری (به‌زودی)
در سرویس رایانش ابری آروان می‌توانید به‌شکل مستمر از سرور ابری خود نسخه‌ی پشتیبان بگیرید.

تنها ۳ گام ساده و سریع تا ساخت سرور ابری

برای راه‌اندازی سرور ابری آروان تنها لازم است سه گام ساده طی کنید. پس از تعیین موقعیت جغرافیایی دیتاسنتر، سیستم‌عامل مورد نظرتان را انتخاب کنید و با تعیین منابع مورد نیاز، ابرک خود را بسازید.
سرور ابری بسازید
۱
انتخاب موقعیت جغرافیایی سرور
موقعیت مکانی دیتاسنتر مورد نظر خود را از میان دیتاسنترهای موجود مشخص کنید.
۲
انتخاب سیستم‌عامل
سیستم‌عامل مورد نیازتان را از بین انواع مختلف لینوکس، ویندوز یا سیستم‌عامل شخصی‌‌سازی شده انتخاب کنید.
۳
ساخت ابرک
به تناسب نیازتان، تعداد Coreهای CPU، اندازه‌ی RAM و اندازه‌ی دیسک را تعیین کنید.

با استفاده از API سرور ابری آروان تمام منابع خود را به شیوه‌ی مورد نظرتان مدیریت کنید

ساخت سرور
خاموش کردن سرور
بررسی وضعیت سرور
curl -X POST \
  'https://napi.arvancloud.ir/iaas/v1/server?region=ir-thr-mn1' \
  -H 'authorization: Apikey <API_KEY> \
  -d '{
    "name":"ubuntu-standard1-mn1",
    "image_id":"<IMAGE_UUID>",
    "flavor_id":"83",
    "network_id":"<NETWORK_UUID>",
    "key_name":0,"count":1,
    "security_groups":[{"name":"<SECURITY_UUID>"}],
    "sshKey":true
  }'
          
curl -X PATCH \
  'https://napi.arvancloud.ir/iaas/v1/server/{SERVER_ID}/action?region=ir-thr-mn1' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'authorization: Apikey <API_KEY> \
  -H 'cache-control: no-cache' \
  -d '{"type": "power_off"}'
          
curl -X GET \
  https://napi.arvancloud.ir/iaas/v1/server \
  -H 'authorization: Apikey <API_KEY> \
  -H 'cache-control: no-cache'
        
مستندات API سرور ابری آروان را در این‌جا ببینید

مزایای سرور ابری آروان

99.9٪ SLA
تضمین Uptime سرورها و جبران خسارت
تغییر اندازه‌ی آنی منابع
تغییر آنی اندازه‌ی ابرک‌ها و منابع مصرفی سرور ابری
یکپارچه با DNS و CDN ابر آروان
یکپارچه با شبکه توزیع محتوا و DNS ابری آروان برای مدیریت دامنه‌‌ها
۷×۲۴
پشتیبانی شبانه روزی در ۷ روز هفته
سادگی
فعال‌سازی ساده و سریع سرویس ابری به‌دور از پیچیدگی‌های فنی
امکان استفاده از دیتاسنتر ایرانی
افزایش چشم‌گیر سرعت و کیفیت دسترسی برای کاربران ایرانی
شبکه‌ی خصوصی
ایجاد شبکه‌ی خصوصی در سرویس سرور ابری آروان
دیسک‌های پر سرعت SSD
سرعت بالا با کم‌ترین تاخیر در ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات
پرسش‌های رایج
پاسخ پرسش‌های مهم خود درباره‌ی سرور ابری را در این بخش پیدا کنید
سرور ابری چیست؟

سرور ابری نوعی سرور است که کاربر بدون نیاز به تامین و نگهداری از تجهیزات، امکان استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد. در این محصول، می‌توانید پیکربندی سرویس خود را با توجه به نیازتان بر اساس تعداد هسته‌های CPU، میزان حافظه تصادفی RAM‌، دیسک ذخیره‌سازی و امکاناتی مانند IP و سیستم‌عامل انتخاب کنید تا بر اساس درخواست شما، یک سرور ابری در لحظه ایجاد و در دسترس‌تان قرار گیرد.

امکان ایجاد سرور در کدام دیتاسنترها وجود دارد؟

در حال حاضر می‌توانید سرورهای ابری خود را در ۳ دیتاسنتر در ایران و یک دیتاسنتر در هلند ایجاد کنید. به زودی امکان ساخت سرور در دیتاسنترهای بیش‌تری در داخل و خارج فراهم خواهد شد.

مزایای استفاده از سرور ابری آروان چیست؟

به کمک قابلیت مقیاس‌پذیری آنی سرور ابری آروان، بدون نیاز به خرید تجهیزات و صرف هزینه‌ برای نگهداری از آن‌ها، می‌توانید در هر زمان منابع سرور خود را متناسب با نیازتان افزایش دهید. راه‌اندازی ساده، در کنار امنیت و سرعت بالا از دیگر مزایای استفاده از سرور ابری آروان است.

تفاوت سرور لینوکسی و سرور ویندوزی چیست؟

همانند سرور مجازی، تنها تفاوت موجود بین سرور ابری لینوکسی و سرور ابری ویندوزی، سیستم‌عامل استفاده شده در آن‌ها است. در پنل کاربری ابر آروان امکان ساخت سرور‌های ابری با توزیع‌های مختلف لینوکسی و نسخه‌های متفاوت لینوکس و ویندوز وجود دارد.

چگونه از سرور ابری به‌عنوان هاست وردپرس استفاده کنم؟

هنگام راه‌اندازی سرور ابری در پنل کاربری ابر آروان، می‌توانید به‌سادگی نرم‌افزارهایی مانند وردپرس را روی سرور خود نصب کنید. هم‌چنین، با استفاده از قابلیت IaaS Images در بازارچه‌ی ابری آروان، تنها با چند کلیک به نرم‌افزار وردپرس آماده‌ی نصب دسترسی خواهید داشت.

راه‌اندازی سرور ابری چه‌قدر زمان می‌برد؟

با استفاده از پنل کاربری ابر آروان، سرور ابری به‌شکل آنی در اختیار شما قرار می‌گیرد.

آیا سرویس ابری آروان API دارد؟

بله. برای بررسی شیوه‌ی کار با API سرویس‌های ابری آروان این صفحه را بخوانید.

آیا می‌توان از ابر آروان سرور ابری روزانه یا ساعتی خرید؟

بله. شما می‌توانید برای یک یا چند ساعت یا یک روز در ابر آروان سرور ابری ساعتی یا سرور ابری روزانه بسازید و هزینه‌ی آن را به شکل Pay As You Go پرداخت کنید.